06 \305rsredovisning K2v2.xlsm - Svandals fiber

6779